frunza
Bulgarian (Български)   English (United Kingdom)   Română (România)

Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
 • Page:
 • 1

TOPIC: Минимално съдържание на екологичната декларация?

Минимално съдържание на екологичната декларация? 4 years 7 months ago #24

Какво е минималното сдържание на екологичната декларация по EMAS? :dry:
The administrator has disabled public write access.

Минимално съдържание на екологичната декларация? 4 years 7 months ago #25

 • whyemas
 • whyemas's Avatar
 • OFFLINE
 • Administrator
 • Never ending Work...
 • Posts: 19
 • Karma: 3
Какво е минималното сдържание на екологичната декларация по EMAS?
Минималното съдържание на екологичната декларация по EMAS включва:

1) Ясно и недвусмислено описание на организацията, която се регистрира по EMAS, и обобщено описание на нейните дейности, продукти и услуги, както и на връзките ѝ с евентуални организации майки, в зависимост от случая.

За илюстриране на съдържанието се включват диаграми, карти, схеми, въздушни снимки и т.н. Като описание на дейностите следва да бъдат посочени така също кодовете по NACE.

2) Политиката в областта на околната среда и кратко описание на системата на организацията за управление по околна среда.

Правилното описание на системата е важно, за да се добие ясна представа за работната структура. Трябва да бъде включена така също политиката в областта на околната среда.

3) Описание на всички съществени преки и непреки екологични аспекти, които обуславят наличието на значителни въздействия на организацията върху околната среда, и обяснение на естеството на въздействията във връзка с тези аспекти (приложение I, точка 2 от Регламента относно EMAS).

Преките и непреките екологични аспекти следва да бъдат представени поотделно. Необходимо е да се посочат въздействията и от двата вида екологични аспекти, като се използват таблици или диаграми.

4) Описание на екологичните цели и задачи във връзка със съществените аспекти и въздействия.

Използват се списъци със задачи и цели, както и показатели за оценка на напредъка към подобряване на резултатите. Включва се екологичната програма и се споменават конкретни предприети или планирани мерки за подобряване на резултатите.

5) Обобщение на наличните данни за резултатите на организацията във връзка с нейните екологични цели и задачи по отношение на значимите ѝ въздействия върху околната среда. Докладва се за основните показатели и други относими съществуващи показатели за екологични резултати, както са посочени в раздел В от приложение IV към Регламента относно EMAS

Основните показатели са съсредоточени върху шест главни области: енергийна ефективност, ефективност на използване на материалите, води, отпадъци, биологично разнообразие и емисии.

6) Други фактори, касаещи екологичните резултати, включително изпълнението на законови разпоредби във връзка със значимите въздействия върху околната среда

Използват се таблици и/или графики, съпоставящи правните референтни ограничения с измерените и/или изчислените от организацията ограничения. Не винаги е възможно екологичните резултати да бъдат измерени с данни. Значение имат и нематериални фактори, които могат да включват промени в поведението, подобрения на процесите и т.н.

7) Позоваване на приложимите правни изисквания, свързани с околната среда

По EMAS се изисква спазване на правните изисквания. Екологичната декларация е възможност за организацията да представи как постига това.

Макар че регистрираните по EMAS организации следва да разполагат със списък с всички относими правни изисквания за вътрешно ползване, не е задължително всички те да бъдат включени в екологичната декларация. В този контекст е достатъчно само да бъдат набелязани.

8) Име и акредитационен номер или номер на лиценза на проверяващия по околна среда, както и дата на заверяване

Ако организацията публикува своята екологична декларация като част от друг доклад, тя следва да обозначи декларацията като такава и да укаже, че последната е била заверена от проверяващ по околната среда. Макар че не е задължително декларацията, посочена в член 25, параграф 9, да се прилага към екологичната декларация по EMAS, това се счита за най-добра практика.
Work hard and be happy!
The administrator has disabled public write access.
 • Page:
 • 1
Time to create page: 0.148 seconds
Powered by Kunena Forum