frunza
Bulgarian (Български)   English (United Kingdom)   Română (România)

aboutbg
 

Регионален обхват на проекта

Проектът се осъществява в пограничния регион Констанца (Румъния) и Добрич(България)
 
mapabout

Елементите и резултатите на проекта.

1. Рекламиране и популяризиране на на целите на проекта, задачите и резилтатите.

 • 2 пресконференции
 • Мултимедийни презернтации
 • Рекламни материали и събития
 • Медийни публикации и доклади
 • Кръгла маса по проблемите на околната среда и устойчиво развитеие на граничния регион.
2. Стратегия за устойчиво развитие на трансграничните региони.
 • Анализ и оценка на текущото състояние на околната среда по претежението на черноморския регион Добрич и Констанца.
 • Проучване на околната среда.
 • Стратегия за устойчиво развитиета на трансграничните зони3. Кампании за повишаване на информираността за опазване на околната среда и устойчивото развитие.

 • “Green web portal” транстраничен
 • 40 минутен филм за опазване на околната среда и изменението на климата.
 • Рекламни материали.4. Повишаване на капацитета на малките и средни предприятия в клъстера на туризма за устойчиво развитие, опазване на околната среда и изменението на климата
 • Програма за устойчиво развитие на трансгранициния клъстер на турзма C
 • “teaching tool “ и диск преносител за устойчиво развитие.
 • Програма за дистанционно онлайн обичение.
 • 2 дневен семинар за устойчивото развитие.
 • Еко трансгранична мрежа.
 • Обмен на добри практики.
 • Система за онлайн консултации.5. Кампания за повишаване на информираността на клъстера по туризма за сертифициране по  EMAS и ECO LABEL.
 • Корикулум за експерти за EMAS и ECO LABEL.
 • 5-дневно обучение на експерти за EMAS и ECO LABEL.
 • 2-дневен семинар на туристические клъстер за повишаване на информираността за EMAS и ECO LABEL.
 • Наръчник за специалистите по туризъм за сертифицитане по стандартите EMAS и ECO LABEL.

 

18-месечен план на проекта. 

2012bg

2013bg

За програмата.
 
Найменувание
ПРОГРАМАТА ЗА ТГС РУМЪНИЯ-БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2007-2013 г.
 
Стратегическа цел
Сближаване на хората, общностите и икономиките в пограничната зона между Румъния и България, с цел съвместното развитеие на сътрудничеството в областта, устойчивото използване на нейните човешки, природни и екологични  ресурси. 

Финансов източник

Европейския фонд за регионално развитие.
 
 
Обща стойност
262 милона евро
 
Обхват
 
7 румънски окръзи: Мехединц, Олт, Телеорман, Гюргево, Кълъраш, Констанца;

9 области в България: Видин, Враца, Монтана, Плевен, велико търново, Русе, Силистра, Добрич и Разград
 

Приоритетни направления

1. Достъпност: Подобряване на мобилността и достъпа до транспортна инфраструктура и комуникации.

2. Околна среда: Устойчиво използване и опазване на природните ресурси и околната среда и насърчаване на ефективното управление в пограничните зони.

3.Икономическо и социално развитие чрез съвместно определяне и развитие на предимствата на региона.